Vår integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi värnar om dig och din integritet och eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskydd. Det innebär att du kan vara trygg i att vi vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att hantera och skydda dina uppgifter på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.
Denna policy beskriver hur vi på SEV Tidsystem AB, i fortsättningen kallade ”SEV”, ”vi” eller ”oss”, samlar in och använder personuppgifter samt hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Personuppgiftsansvarig

SEV Tidsystem AB (org.nr. 556282-9910)
Rudsjöterrassen 1
136 40 Handen

Vad menas med personuppgifter

Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund:

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, marknadsföra och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla utbildning och support. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med relevant information och marknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst 24 månader efter det att kundförhållandet upphört. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.
I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Mottagare och underbiträden

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra partners, till exempel bolag som tillhandahåller produkter eller tjänster som ingår i vår helhetslösning, som arbetar med IT-drift, support, fakturaadministration, installation och service. I dessa fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter. För att se vilka våra underbiträden är, klicka här. Ingen överföring till tredje land sker.

Dina rättigheter

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen support@tiltid.se. Du har också rätt att lämna in klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett mejl till support@tiltid.se.