Våra standardvillkor

Standardvillkor

Nedanstående standardvillkor gäller såvida inget annat angivits i separat avtal som tecknats mellan SEV Tidsystem AB (Leverantören) och ditt företag som kund (Kunden).
Vår integritetspolicy hittar du här och våra underbiträden hittar du här.

Kommersiella villkor

Valuta och skatter

Alla priser anges i svenska kronor (SEK).
Mervärdeskatt tillkommer med 25%.

Betalningsvillkor

Debitering av molntjänster sker kvartalsvis i förskott.
Support- och underhållsavtal debiteras årsvis i förskott.
Produkter och konsulttjänster debiteras efter genomförd leverans.
För reseutlägg såsom flyg- och tågbiljetter eller hyrbilskostnader debiteras nettokostnad och ett fast påslag om 12 procent.
Betalningsskyldighet för nya förhållanden som avtalats parterna emellan uppstår från och med den kalendermånad som de nya förhållandena trätt i kraft.
Faktura förfaller till betalning 30 dagar från och med fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår enligt fastställd referensränta + 8%.
Anmärkning mot faktura ska framföras till Leverantören senast femton (15) kalenderdagar från fakturadatum. Om anmärkning mot fakturan inte framförs inom denna tid anses Kunden ha godkänt fakturan.
Vid försenad betalning har Leverantören rätt att, efter påminnelse och efter att det har förflutit minst tjugo (20) dagar från påminnelsen, avaktivera åtkomst till Kundens tjänster tills full betalning har erlagts. Efter ytterligare tjugo (20) dagar från påminnelsen har Leverantören rätt att avsluta Kundens abonnemang för berörda Tjänster.
Vid uppsägning av Tjänsteavtalet äger inte Kunden rätt till återbetalning av redan betalda avgifter.

Prisjusteringar

För varje efterföljande år efter att detta avtal tecknats, äger Leverantören rätt att justera avtalets priser i enlighet med SCB:s arbetskostnads-index (AKI) för tjänstemän (www.scb.se)

Avbokningsregler för utbildningar

Avbokning måste ske senast 14 veckodagar innan kursdatum. Vid senare avbokning förbehåller vi oss rätten att debitera 50 procent av kursavgiften. Avbokningar som meddelas senare än fem veckodagar innan kursstart debiteras till fullpris.

Äganderättsförbehåll

Samtliga produkter förblir Leverantörens egendom tills full betalning erlagds.

Leveranser

Leveransplan

Leverans sker enligt överenskommelse.
Normal leveranstid är 4-6 veckor.

Leveransvillkor av molntjänster

Den tekniska infrastrukturen för att driva tjänsterna (t.ex. Tiltid Online) ingår, inklusive serverkapacitet, datalagring och backup. Hårdvara, utbildnings- och konsulttjänster levereras fritt vårt Stockholmskontor.

Leveransvillkor hårdvara

Utrustningen och Tillbehören skall anses vara levererade den dag Leverantören avlämnat Utrustningen och Tillbehören till Kund eller till transportör för vidarebefordran till den i Avtalet angivna leveransadressen (”Leveransdagen”). Risken för Utrustningen och Tillbehören övergår till Kunden på Leveransdagen

Garantier

Garanti hårdvara

Leverantören garanterar att Hårdvara kommer att vara fri från fel i material och utförande och att den kommer att fungera i enlighet med Avtalet. Garantitiden är 12 månader från Leveransdagen och omfattar inte tillbehör (t.ex. kablar, batterier) eller delar som inte levererats av Leverantören samt omfattar inte heller fel eller brist som uppstått p.g.a. omständigheter utanför Leverantörens kontroll.
Under garantiperioden kommer defekt Hårdvara att repareras eller bytas ut.
För Hårdvara som bytts ut eller reparerats enligt denna punkt har Leverantören samma ansvar som för ursprunglig Hårdvara.
Vid utbyte av Hårdvara skickas utbytesenhet till Kunden, som på egen bekostnad skall ombesörja installationen av densamma. Leverantören kan vid önskemål bistå kund med installation av ersättningshårdvara mot tilläggskostnad.
Felaktig Hårdvara skall omedelbart, och senast inom tio (10) dagar från mottagande av utbytesenheten, återsändas i lämpligt returemballage till SEV med den av Leverantören tillhandahållna returfraktsedeln. Om felaktig Hårdvara inte kommit Leverantören tillhanda inom denna tid har Leverantören rätt att ta ut en avgift av Kunden motsvarande ny Hårdvara.
Leverantörens ansvar för fel i Hårdvaran är begränsat till vad som ovan angivits. Vid fel eller brist i Hårdvara kan Kunden inte göra gällande andra påföljder än de som angivits ovan.

Handhavandesupport och teknisk support

Handhavandesupport

Med handhavandesupport avses hjälp med funktioner som ingår i Tiltid och som exempelvis besvarar frågor som ”hur gör jag det här i programmet?”.

Obegränsad Handhavandesupport via telefon eller e-post ingår i abonnemanget för Tiltid Online för samtliga Tiltid administratörer som genomgått relevant utbildning via Leverantörens försorg, såvida inte annat avtalats separat.

För kunder som använder den äldre Tiltid 1 versionen erbjuds motsvarande hjälp mot tecknande av ett årligt support- och programunderhållsavtal.

Handhavandesupport till ej utbildade Användare debiteras enligt gällande konsulttaxa.

Teknisk support

Med teknisk support avses hjälp vid frågeställningar eller problemärenden som rör lokalt installerad hårdvara eller mjukvara, men också IT-tekniska åtgärder som krävs för att lösa problem i kundens egna IT-miljö och som förhindrar en korrekt funktionalitet av Leverantörens tjänster och lösning.
Teknisk support avseende levererad hårdvara ingår inom garantitiden.
Felsökning av och åtgärder i kundens IT-miljö ansvarar i första hand kundens IT-avdelning för, vilka också har de administrativa rättigheterna för att bäst kunna genomföra sådant arbete.
Leverantören erbjuder teknisk support mot tilläggskostnad.

Så vilken typ av support ingår och ingår inte?

Den generella principen är att samtliga handhavandefrågor från utbildade Användare och ärenden rörande fel som orsakats av Lösningen (till exempel ”buggar” eller störningar i Lösningens tjänster) är kostnadsfria och inte begränsade, varken till antal eller tid. All övrig support för alla andra fel debiteras.

Exempel på support som inte ingår

Backup av data

Backup av data från molntjänster

Leverantören skall tillse att full backup av Kundens data tas på daglig basis samt att återläsning är möjlig under en period om 90 dagar från den dag då backupen gjordes.

Backup av lokalt installerad mjukvara

För mjukvaror och relaterad data som lagras i Kundens egna miljö så är det Kunden själv som ansvarar för löpande backup.

Äganderätt (IP) och affärshemlighet

Kunden skall ansvara för och äga alla rättigheter till Kundens data och ansvarar för att den är legal ur alla aspekter samt för dess tillförlitlighet, kvalitet, integritet och precision.
Vid leverans av molntjänster så bearbetar Leverantören Kundens persondata genom Lösningen eller utför en tjänst efter uppdrag från Kunden. Båda Parter är då införstådda med att Kunden alltid är Personuppgiftsansvarig (Data Controller) och Leverantören är Personuppgiftsbiträde (Data Processor). Ett separat Personuppgiftsbiträdesavtal skall därför undertecknas tillsammans med tjänsteavtal. Leverantören förbehåller sig rätten att teckna avtal med olika Partners för leverans av Lösningen, vilka undertecknat underbiträdesavtal.
Kunden är införstådd med att Kunden inte har någon IP-rättighet eller äganderätt till de Produkter och Tjänster som Kunden licensierar och nyttjar i enlighet med tjänsteavtalet. Kunden är vidare medveten om att Produkterna och Tjänsterna utgör konfidentiell information och affärshemligheter som är ägda av Leverantören eller den som Leverantören företräder, oavsett om Produkterna och Tjänsterna är immateriellt skyddade eller ej.